Simone Atzori

Simone Atzori

Senior Researcher, INGV